IMPORTÀNCIA D'UN CORRECTA LLIURAMENT DE LES DEIXALLES GENERADES PER VAIXELLS I RESIDUS DE CÀRREGA EN PORT

L'AUTORITAT PORTUÀRIA DE BALEARS en compliment de la normativa vigent (R.D. 128/2022) ha actualitzat el “Pla de recepció i manipulació de deixalles de vaixells” dels ports de Palma, Alcúdia, Maó, Eivissa i la Savina, que es posa a disposició de tots els usuaris.

Dins la política general de protecció del medi ambient, reduir les descàrregues al mar de les deixalles produïdes pels vaixells és un objectiu prioritari per a la protecció del medi marí. Considerant, entre altres, els requisits del “Conveni per prevenir la contaminació pels vaixells”, Conveni Marpol 73/78, en la seva darrera edició.

Des de temps immemorials s'ha considerat el mar com el receptor de les deixalles generades per l'activitat humana, tant a terra com al mar mateix. L'efecte acumulatiu en el temps, així com l'augment dels residus, tant en quantitat com en efecte nociu, estan esgotant la capacitat de regeneració biològica dels mars i els oceans.

La contaminació marina causada per l'ús humà dels mars causa alteracions a l'ecosistema oceànic, de manera que els efectes estan retornant a l'ésser humà en forma de contaminació d'aliments, alteració de les costes, etc.

Enllaços Relacionats