Coneix-nos

La llei 27/1992 de Ports de l'Estat i de la Marina Mercant instaura un model de gestió portuària per als ports d'interès general, basats en uns organismes públics denominats autoritats portuàries, amb personalitat jurídica i patrimoni propis, que són independents de l'Estat i que tenen plena capacitat per obrar. Aquests estan agrupats entorn a un òrgan que depèn del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible, Ports de l'Estat.

Per Reial decret 1590/92, del 23 de desembre, a l'Autoritat Portuària de Balears se li assigna la gestió dels ports de Palma, Alcúdia, Maó, Eivissa i la Savina.

També i d'acord amb allò que estableix la Llei, s'han constituït els Consells de Navegació i Ports en cadascun dels ports que gestiona, amb funcions d'assistència i participació.

Una mateixa autoritat portuària pot assumir la gestió, administració i explotació de més d'un port de competència estatal dins una Comunitat Autònoma. És el cas de l'Autoritat Portuària de Balears, que gestiona els cinc ports considerats d'interès general per la Llei 27/1992 a l'arxipèlag: Palma i Alcúdia a Mallorca, Maó a Menorca, Eivissa a l'illa del mateix nom i la Savina a Formentera.

Enllaços Relacionats