Menú
 Menú lateral

Legislació bàsica

Esteu aquí

Darrera actualització el 24/10/2022

Nombre completo: 
Reial Decret Llei 3/2020, de 4 de febrer, de mesures urgents pel qual s'incorporen a l'ordenament jurídic espanyol diverses directives de la Unió Europea a l'àmbit de la contractació pública en determinats sectors; d'assegurances privades; de plans i fons de pensions; de l'àmbit tributari i de litigis fiscals

Nombre completo: 
Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals

Nombre completo: 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014:

Nombre completo: 
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades)

Nombre completo: 
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Nombre completo: 
Llei 40/2015, d’1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic

Nombre completo: 
Reial Decret 876/2014, de 10 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de Costes

Nombre completo: 
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

Nombre completo: 
Reial Decret Legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de ports de l'Estat i de la Marina Mercant

Nombre completo: 
Reial decret 1373/2009, de 28 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques

 
 

Darreres notícies


  •  
  • Page 1 of 182

Xarxes socials


Formulari de contacte


  • Per registrar una queixa, suggeriment o sol·licitud d'informació, accedeixi a aquest enllaç

Agenda


Inici de sessió


Introduïu el vostre nom d'usuari de Ports de Balears.