Pla d’utilització (PUEP)

Aprovat per ORDEN FOM/1753/2005, de 19 de maig

Pla Especial del Port de Palma

Pla Especial del Port de Palma aprovat definitivament pel Ple de l'Ajuntament de Palma el 30 de gener de 1997.

DELIMITACIÓ D’ESPAIS I USOS PORTUARIS DEL PORT DE PALMA (DEUP)

Acceptat inicialment pel Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Balears en sessió de 5 de maig de 2021.

MEMÒRIA

PLÀNOLS

BOE