Última actualización el 21/06/2023

Instrucción nº 01/22 relativa al procedimiento de planificación de atraques de los buques de cabotaje de línea regular y cruceros turísticos en el puerto de Eivissa (con excepción a los relativos a la línea Eivissa-la Savina)
Instrucción nº 01/23 relativa al establecimiento de criterios de prioridad para facilitar la resolución de las solicitudes de asignación y autorización de atraque con pernocta (o sin operaciones de embarque/desembarque) en los puertos de Eivissa y la Savina.
Resolución de 31 de enero de 2023, de la Autoridad Portuaria de Baleares, por la que se actualizan las tarifas máximas del «Pliego de Prescripciones Particulares del Servicio Portuario de remolque portuario en los puertos de Palma, Alcudia, Maó y Eivissa».
Reglament de servei, policia i règim del port de Palma
Reglament de servei, policia i règim dels ports de la C.A.G.P.
Resolució de l'Autoritat Portuària de Balears per la qual s'aprova el Procediment regulador per a la prestació del servei d'amarratge de base per a embarcacions d'oci no professionals en instal·lacions gestionades directament per l'Autoritat Portuària de Balears
Resolució de l'Autoritat Portuària de Balears per la qual s'aprova una Addenda al Procediment regulador per a la prestació del servei d'amarratge de base per a embarcacions d'esbarjo no professionals en instal·lacions gestionades directament per l'Autoritat Portuària de Balears, en relació amb embarcacions d'eslora superior a 8 metres
Resolució de l'Autoritat Portuària de Balears per la qual es publica la proposta d'aprovació de les quanties i regles d'aplicació de les tarifes per prestació de serveis comercials en gestió directa T.9.1.11 (servei de subjecció en amarratge a tren de fondeig i moll) i T.9.1.12 (servei de marina seca al port de Palma)
Resolució de 6 de febrer de 2018, de l'Autoritat Portuària de les Balears, per la qual s'aproven els protocols del Pla de coordinació d'activitats empresarials en matèria de riscos laborals de l'Autoritat Portuària de Balears
Resolució de 10 de maig de 2022, de l'Autoritat Portuària de Balears, per la qual es publica el Plec de prescripcions particulars del servei de recepció de deixalles generades per vaixells i residus de càrrega als ports de Palma, Alcúdia, Maó, Eivissa i la Savina