Política de privacitat i protecció de dades de caràcter personal

En aquesta Política de privacitat informem sobre com es duu a terme el tractament de dades personals a l’Autoritat Portuària de Balears (d’ara endavant, l’«APB»). Us preguem que, abans de facilitar les vostres dades personals, la llegiu amb deteniment i us assegureu que l’heu compresa.

L’APB ha adequat la seva estructura organitzativa i aquest web a les exigències del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades, RGPD), i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDgdd).

Us recomanem que, per consultar una informació més detallada sobre el tractament de les vostres dades personals, consulteu el nostre Registre d’Activitats de Tractament, publicat a l’enllaç següent: https://seu.portsdebalears.gob.es/seuapb/fitxa/28541/registro-de-actividades-de-tra?lang=es

Així mateix, us proporcionem la informació següent relativa al tractament de dades personals a l’APB


Responsable del tractament

El responsable del tractament de les vostres dades és l’Autoritat Portuària de Balears, amb domicili al c/ Moll Vell, 3-5, 7012 Palma, amb CIF núm. Q 0767004E.

Podeu contactar amb el nostre delegat de protecció de dades a l’adreça gdpr-dpo@portsdebalears.com


Informació que tractem

En cas que feu ús dels serveis públics que us proporciona l’APB, ja sigui a través de la pàgina web, la Seu electrònica o de manera presencial mitjançant els formularis i les instàncies corresponents, ens esteu facilitant informació de caràcter personal de la qual l’APB serà responsable del tractament. Tractarem la informació estrictament necessària per poder complir amb la finalitat del tractament de les dades.

Principis del tractament

A l’APB, pel que fa a qualsevol tractament de dades personals, respectem tots els principis del tractament que exigeix el RGPD, com ara la licitud, la lleialtat, la transparència i la minimització de les dades, i els vostres drets seran sempre salvaguardats durant tot el cicle del tractament.

Finalitat del tractament

A l’APB recopilem i tractem les vostres dades personals per proporcionar-vos els serveis públics i els tràmits administratius que ens competeix com a autoritat portuària i en compliment de les diferents obligacions legals en el nostre exercici.

La finalitat concreta es troba en cada activitat de tractament recollida al Registre d’Activitats de Tractament https://seu.portsdebalears.gob.es/seuapb/fitxa/28541/registro-de-actividades-de-tra?lang=es

Termini de conservació de les vostres dades

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van recollir i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades. Així mateix, l’APB, com a part de l’Administració General de l’Estat, conservarà les dades segons les obligacions legals que li siguin aplicables i respectant el que disposa la normativa d’arxius i documentació aplicable.


Legitimació per al tractament de les vostres dades

Com a organisme públic, l’APB tractarà les vostres dades personals en l’exercici de competències públiques i en pro de l’interès públic o en compliment de les obligacions legals aplicables a l’Autoritat Portuària.

Fora d’aquests supòsits, l’APB us requerirà el consentiment, el qual heu de prestar mitjançant una clara acció afirmativa.


Destinataris de les dades

L’APB només pot comunicar les vostres dades quan sigui necessari per complir obligacions legals o quan una llei us confereixi la competència per fer-ho.

Fora d’aquests supòsits, l’APB ha de requerir el consentiment per a la cessió de les dades personals a un altre organisme o empresa.


Drets de l'interessat

Teniu dret a conèixer si l’APB tracta actualment les vostres dades.

A més, podeu exercir els vostres drets que, com a interessat, el RGPD us confereix. En concret, dret a l’oposició, la rectificació, la supressió, la portabilitat i la limitació.

Per facilitar-ne l’exercici, posem a la vostra disposició el formulari següent d’exercici de drets: https://seu.portsdebalears.gob.es/seuapb/procediment/25771/ejercicio-de-derechos-en-mater

Podeu exercir aquests drets davant l’Autoritat Portuària Balears mitjançant les vies següents:

  • Seu electrònica
  • Escrit a l'adreça C/ Moll Vell, 3-5 7012 Palma o
  • Mitjançant correu electrònic a l'adreça gdpr-dpo@portsdebalears.com

Exactitud i veracitat de les dades

Heu de garantir que les dades personals facilitades a través de les diferents vies disponibles són veraces, i quedeu obligat a comunicar-ne qualsevol modificació mitjançant l’exercici del dret de rectificació.

En qualsevol cas, sou l’únic responsable de la veracitat i la correcció de les dades que remeteu a l’APB, i exonereu l’entitat de qualsevol responsabilitat, danys o perjudicis que s’hi originin.


Secret i Seguretat

L’APB es compromet en l’ús i el tractament de les dades personals a respectar la vostra confidencialitat i a utilitzar-les d’acord amb la finalitat per a la qual van ser recollides, i també a donar compliment a la seva obligació de guardar-les i adaptar totes les mesures per evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.


Canvis en la política de privacitat

L’APB es reserva el dret de modificar aquesta Política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials. En aquests supòsits, l’APB anunciarà en aquesta pàgina web els canvis introduïts amb una antelació raonable a la seva posada en pràctica.

Aquesta Política ha estat actualitzada el 29 de novembre de 2021. La versió actualitzada d’aquesta Política és l’única vàlida fins que no n’hi hagi cap altra que la substitueixi.