IMPORTÀNCIA D’UN LLIURAMENT CORRECTE DELS RESIDUS GENERATS PER VAIXELLS I RESIDUS DE CÀRREGA A PORT

L’AUTORITAT PORTUÀRIA DE BALEARS, en compliment de la normativa vigent (RD 1381/2002 i RD 1084/2009), ha confeccionat aquesta informació, resum del Pla de Recepció i Manipulació de Residus Procedents dels Vaixells dels Ports de Palma, Alcúdia, Maó, Eivissa i la Savina, que posa a disposició de tots els seus usuaris.

Dins la política general de protecció del medi ambient, reduir les descàrregues a la mar dels residus produïts pels vaixells és un objectiu prioritari per a la protecció del medi marí. Es tenen en compte, entre d’altres, els requisits del Conveni per prevenir la contaminació pels vaixells, Conveni Marpol 73/78, a la seva darrera edició. Des de temps immemorials s’ha considerat la mar com el receptor dels residus generats per l’activitat humana, tant a terra com a la mateixa mar. L’efecte acumulatiu en el temps, així com l’augment dels residus, tant en quantitat com en efecte nociu, estan esgotant la capacitat de regeneració biològica dels mars i oceans.

La contaminació marina causada per l’ús humà dels mars provoca alteracions a l’ecosistema oceànic de manera que els efectes retornen a l’esser humà en forma de contaminació d’aliments, alteració de les costes, etc.

Enllaços Relacionats