Última actualización el 18/12/2023

Resolució de l'Autoritat Portuària de Balears per la qual es publica la proposta d'aprovació de les quanties i regles d'aplicació de les tarifes per prestació de serveis comercials en gestió directa T.9.1.11 (servei de subjecció en amarratge a tren de fondeig i moll) i T.9.1.12 (servei de marina seca al port de Palma)
Resolució de 6 de febrer de 2018, de l'Autoritat Portuària de les Balears, per la qual s'aproven els protocols del Pla de coordinació d'activitats empresarials en matèria de riscos laborals de l'Autoritat Portuària de Balears
Resolució de 10 de maig de 2022, de l'Autoritat Portuària de Balears, per la qual es publica el Plec de prescripcions particulars del servei de recepció de deixalles generades per vaixells i residus de càrrega als ports de Palma, Alcúdia, Maó, Eivissa i la Savina
Resolució de 31 de maig de 2022, de l'Autoritat Portuària de Balears, per la qual es publica el Plec de prescripcions particulars del servei portuari de remolc portuari als ports de Palma, Alcúdia, Maó i Eivissa