POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ (QUALITAT, MEDI AMBIENT I DOCUMENTAL)

 

L'Autoritat Portuària de Balears (APB) estableix un sistema integrat de gestió com un pilar per a l'exercici de la transparència, la qualitat dels seus serveis i el desenvolupament sostenible

Dins de l'àmbit de les seves activitats i de la seva capacitat de control i d'acord amb les seves funcions i competències, l'APB defineix una política de gestió, la finalitat de la qual és:

• Proporcionar als seus clients i usuaris serveis amb la major fiabilitat, seguretat, eficiència i eficàcia, a través de l'optimització dels recursos que gestionam donant suport a la Planificació Estratègica;

• Orientar les línies d'actuació cap al concepte de "Port Verd - Green Port", fomentant la sostenibilitat, la protecció del domini públic portuari, el seu entorn i el seu patrimoni, la biodiversitat i els ecosistemes;

• Dirigir la transformació digital completa de l'organització eliminant l'ús de el paper com a suport dels seus documents.

Per a això, l'APB es compromet a complir amb tots els requisits aplicables a la gestió de qualitat, la gestió de l'entorn i la gestió documental, aplicant els següents principis de gestió:

• Definir procediments de gestió interna basats en l'eficàcia, conservant evidència dels mateixos de manera que puguin ser auditables, i es compromet a:

  • Gestionar documents, que recullin de forma completa i exacta les activitats dutes a terme i les decisions preses, d'acord amb la legalitat vigent durant tot el temps que sigui necessari.
  • Mantenir en el temps la integritat, autenticitat, fiabilitat i usabilitat dels documents que s'incorporen en els sistemes informàtics corporatius en la forma establerta.

• Atendre la demanda desitjada per la societat balear en el marc d'un desenvolupament sostenible, mitjançant la posada a disposició d'infraestructures i serveis catalitzadors d'activitat, respectant i millorant les condicions del territori i de l'entorn en el qual els ports s'integren.

• Integrar les consideracions ambientals en els processos de planificació, ordenació, disseny i execució d'infraestructures, ús, vigilància i conservació del domini públic portuari.

• Protegir el medi marí i medi ambient de l'entorn portuari, inclosa la prevenció de la contaminació, vetllar pel compliment legal i altres requisits en totes les seves àrees d'influència.

• Fer un ús racional dels recursos naturals disponibles, minimitzant consums i aplicant criteris d'eficiència energètica i prevenint el canvi climàtic.

• Fomentar la formació i educació ambiental entre el personal de la institució i donar suport al desenvolupament professional dels seus empleats impulsant un sentit d'orgull de pertinença a l'organització.

• Optimitzar la gestió econòmica rendibilitzant i protegint el patrimoni i els recursos disponibles.

• Desenvolupar estudis i investigacions en matèries relacionades amb l'activitat portuària i la protecció de l'entorn, i col·laborar-hi amb altres.

• Mantenir un esperit de vocació de servei defensant l'interès general.

• Fomentar que els nostres processos d'innovació cerquin solucions que minimitzin l'impacte ambiental de l'activitat portuària en el seu entorn i que desenvolupin nous sistemes de treballar que ens permetin millorar.

• Ser transparents en el conjunt de les nostres activitats per acostar-nos als nostres grups d'interès i merèixer la seva confiança.

• Establir canals de comunicació i diàleg amb tots els grups d'interès, procurant una comunicació eficaç i fluida. Mantenir els millors sistemes informàtics per suportar l'activitat de l'APB, dotant-los dels recursos suficients per al seu correcte funcionament.

• Col·laborar amb la resta de les institucions en l'elaboració de normatives tendents a la millora de l'entorn en els ports i l'entorn en general, en l'àmbit de les nostres competències.

 

La Presidència i la Direcció de l'APB, com a òrgan de govern i gestió respectivament, són responsables d'assegurar el coneixement i compliment de la present Política de Qualitat, Medi Ambient i Gestió Documental en relació amb els serveis prestats en el marc de la excel·lència, el compromís amb la millora contínua i la satisfacció dels clients i usuaris.

 

Aquesta Política de el Sistema Integrat de Gestió serveix de marc de referència per establir els objectius de gestió integrada, alineats i compatibles amb l'estratègia i el seu context, que sigui revisada periòdicament i que estigui disponible a totes les parts interessades en diversos idiomes per a la seva divulgació ( interna i externa).