L’Autoritat Portuària de Balears està compromesa amb el respecte a la intimitat de l’usuari i la protecció de les seves dades personals. Per això, ha adoptat les mesures exigides per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, com també les mesures de seguretat previstes en el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

L’Autoritat Portuària de Balears exposa la seva política sobre la utilització de la informació de caràcter personal que heu proporcionat:

  • Quina informació es recull, per a quina finalitat i a través de quin mitjà tècnic. L’Autoritat Portuària de Balears exclusivament recull i incorpora als seus fitxers la informació personal que heu facilitat en la mesura necessària. La informació obtinguda no es tractarà per a cap finalitat incompatible amb aquella per a la qual les dades personals vares ser recollides.
  • A qui es revelen les vostres dades. L’Autoritat Portuària de Balears no revelarà la informació de caràcter personal a tercers sense el vostre consentiment previ, tret que dita cessió estigui prevista en una llei o sigui necessària per complir la finalitat per a la qual ens vàreu facilitar les dades objecte de tractament.
  • Quin temps es guarden les vostres dades. L’Autoritat Portuària de Balears només guardarà les dades personal obtingudes el temps necessari per complir la finalitat de la seva recollida o del seu tractament posterior.
  • Quines són les mesures de seguretat preses per salvaguardar la vostra informació contra un possible abús o accés no autoritzat. L'Autoritat Portuària de Balears ha adoptat les mesures de seguretat necessàries per evitar així els mals usos, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i robatori de les dades personals de caràcter reservat facilitades, tenint en compte l'estat de la tecnologia, en cumpliment del que estableix el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
  • Per motius legals, l’Autoritat Portuària de Balears podrà i haurà de facilitar a les autoritats competents tota la informació que li sigui requerida, d’acord amb les lleis espanyoles en cas que hi hagi l’ordre judicial pertinent, la qual només es dóna quan un jutge té sospita ferma que l’usuari ha duit a terme activitats il·legals. Sota aquest supòsit, i amb la intenció de col·laborar amb la justícia, l’Autoritat Portuària de Balears pot registrar i posteriorment facilitar a la policia, prèvia presentació de l’ordre judicial legalment necessària, informació relativa a l’adreça IP que identifica la connexió de l’usuari, com també l’hora exacta d’aquesta, els noms d’usuari i les contrasenyes, entre altres dades. En qualsevol cas, les adreces IP i les hores de connexió es registren només en els serveis en què se sospiti que algun usuari en pot fer un ús il·legal. Els usuaris tenen reconeguts i podran exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, a través de l’adreça electrònica portsdebalears@portsdebalears.com o mitjançant un escrit a l’Autoritat Portuària de Balears, Moll Vell 3 - 5, 07012 de Palma, Illes Balears.