L'APB exigeix mesures ambientals importants en la nova concessió del moll de la Llotja del port de Palma

L'APB exigeix mesures ambientals importants en la nova concessió del moll de la Llotja del port de Palma

Aprovats els plecs del concurs de gestió d'amarratges per a embarcacions de lloguer

Palma

08/06/2023
Mediambient i RSC Transports i infraestructures Desenvolupament socioeconòmic

El Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Balears (APB) ha aprovat els plecs de bases i de clàusules que han de regir el concurs públic per a la gestió de llocs d’amarratge per a embarcacions de lloguer (xàrter ) al moll de la Llotja del port de Palma, que incorpora importants mesures ambientals de compliment obligat.

L'objecte d'aquest concurs és l'elecció de la solució més avantatjosa per a l'atorgament d'una concessió administrativa per a la gestió i l'explotació de llocs d'amarratge per a embarcacions de lloguer amb una ocupació en superfície total de 18.288,60 metres quadrats de zona de domini de públic portuari. D'aquests, 16.721,9 metres quadrats es corresponen a mirall d'aigua i 1.566,6 metres quadrats a terra. Inclou dos pantalans fixos, els trens de fondeig, els elements d'amarratge i les torretes de servei actualment existents.

Els plecs recullen importants millores ambientals que el licitador haurà de complir, com l'obligada retirada selectiva de les escombraries mitjançant la col·locació dels contenidors necessaris (punt net). Aquests contenidors han d'estar monitoritzats i han de reportar a l'APB el pes mitjançant una API. Amb aquestes dades, el titular lliurarà a l'APB semestralment informació relativa al compliment de la retirada dels diferents residus.

Pel que fa al projecte bàsic que han de lliurar els licitadors, ha de ser dissenyat per minimitzar els possibles efectes ambientals negatius des de l'inici de la seva concepció, incloent-hi selecció de materials, optimització de l'eficiència energètica i els recursos, la gestió de residus, el control d’emissions o la gestió sostenible. En aquest sentit, i en el cas que es proposin intervencions que requereixin obres de construcció o demolició, s'haurà de contemplar l'obtenció d'una certificació sostenible que contempli tot el cicle de l'obra, que es realitzarà amb materials de baix impacte. A més, caldrà reciclar mínim el 70% dels residus de construcció i demolició.

D'altra banda, s'haurà de proposar la col·locació, en diverses zones, de materials que facilitin el desenvolupament de comunitats marines i la millora de la biodiversitat, com ara planxes de regeneració de parament per incentivar el creixement de flora i fauna a la zona de explotació.

Mesures d'estalvi energètic

Es valorarà també la proposta d'instal·lació de sistemes que minimitzin el consum d'aigua, com la instal·lació de difusors-obturadors automàtics a finals de mànegues per a la neteja d'embarcacions i també els de captació, acumulació i/o generació d'aigua dolça (mini- dessaladores, acumuladors d’aigua de pluja…) que permetin reduir el consum d’aigua.

Serà preceptiu també l'estudi d'il·luminació de la instal·lació, amb propostes, si escau, d'intervenció, de manera que s'il·luminin adequadament i suficientment totes les zones de la instal·lació, emprant tecnologies que optimitzin el consum energètic.

S'instal·laran sempre que hi hagi la possibilitat a les pèrgoles dels aparcaments panells solars per a la producció d'energia renovable per al consum en la pròpia concessió, i es garantirà un nombre suficient de connectors per a embarcacions elèctriques.

Exclusiu per a xàrter

Les instal·lacions objecte del present concurs tan sols prestaran servei a les embarcacions espanyoles de la llista 6a, conforme es defineix al Reial decret 1027/1989, de 28 de juliol, sobre abanderament, matriculació de vaixells i registre marítim, i a les embarcacions estrangeres que en el document de registre figurin com a “iot comercial”, és a dir, en qualsevol cas a les embarcacions xàrter o de lloguer, no podent prestar servei a cap altra embarcació de diferent registre.

El temps màxim de durada de la concessió, tenint en compte les necessitats d'inversió, serà de deu anys. La quantia anual de la taxa d’ocupació serà de 269.339,53 euros. La taxa d’activitat, d’acord amb els articles 187 i 188 de la Llei de Ports de l’Estat, serà del 4% del volum de negoci.