TRANSPARÈNCIA

L'Autoritat Portuària de Balears, com a entitat de Dret Públic amb personalitat jurídica pròpia vinculada a l'Administració General de l'Estat, en compliment de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, publica de forma periòdica i actualitzada a la corresponent pàgina web i seu electrònica la información següent, que oferim amb el propòsit ferm de mantenir una comunicació responsable, fluïda i multidireccional amb els nostres grups d'interès.

  1. Institucional, organitzativa i de planificació

  1. Informació econòmica, pressupostària i estadística

 

L'any 2020 es va acabar la redacció material del Pla Estratègic de l'Autoritat Portuària de Balears, realitzat principalment entre el 2017 i 2018 i desenvolupat a través del contracte de referència E16-0110. Aquest contracte està finalitzat.

Posteriorment, el maig del 2021 es varen realitzar les que, fins avui, són les darreres modificacions del document del Pla Estratègic.

En el temps transcorregut des de l'elaboració del Pla Estratègic esmentat s'han produït importants fets i canvis a la societat i a l'economia, que sens dubte condicionaran el futur. Entre aquests cal destacar la presència de la pandèmia de la COVID 19. D'altra banda, mitjançant l'Ordre TMA/1014/2022, de 7 d'octubre del 2022, es va aprovar el nou MARC ESTRATÈGIC DEL SISTEMA PORTUARI DE TITULARITAT ESTATAL (MESPE), les estratègies i objectius del qual constitueixen una referència obligada per a totes les AAPP.

En aquest context, des de l'APB hem decidit fer una actualització del Pla Estratègic, que establirà el model de desenvolupament i la posició estratègica de l'Autoritat Portuària. Així mateix, es procedirà també a redactar un Resum Executiu del Pla Estratègic, que servirà com a imatge i referència de cara a la societat, i als grups d'interès de l'APB.

Per poder realitzar l'actualització del Pla Estratègic el febrer de 2023 s'ha contractat una “Assistència Tècnica per a l'actualització del Pla Estratègic de l'Autoritat Portuària de Balears (ref. E22-0098)”. En aquests moments ja s'han iniciat els treballs de actualització del Pla Estratègic, i s'espera que estiguin finalitzats abans d’acabar l'any 2023.

 

Aquest apartat es proposa d'acord amb l'art. 17 i següents de la Llei de Transparència.

Portal de transparencia de la AGE - Compatibilidades