Conclouen les obres en els molls d’Alcúdia

Conclouen les obres en els molls d’Alcúdia

12/09/2007

Les obres de terminació dels molls de Ponent del port d’Alcúdia han conclòs. El projecte ha consistit en l’ampliació de l’explanada cap el nord-oest, per guanyar una superfície a la mar d’uns 27.500 metres quadrats. A més, s’ha disposat als molls d’una nova línia d’atracament per a línies regulars de trànsit de passatgers i mercaderies, i d’un moll de tràfic local, amb cinc metres de calat que inclou el dragat necessari del nou canal d’accés als mateixos. El projecte dut a terme per la UTE Dragados i Llabrés Feliu, ha contemplat que la zona de la explanada que, a efectes funcionals, es convertirà en una prolongació de l’existent, sigui considerat d’ús comercial, i es destini bàsicament a estacionament de semirremolcs i altres tràfics ro-ro.Les obres de dragats han inclòs tant la rasa per a la cementació dels molls com el canal d’entrada als mateixos. En la zona de molls, sobre les plataformes de dragat s’ha disposat d’una banqueta, objectiu de la qual ha estat assolir un millor repartiment de tensions sobre el terreny. Sobre ella s’ha executat el mur-moll de formigó submergit. Les obres han complit el termini previst i el pressupost final ha estat d’uns sis milions d’euros.